حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

جذب کاراموز در واحد مالی ومعاونت پژوهش

توجه به گسترش حجم فعالیت واز سویی دیگر از آنجا که یکی از برنامه های لازم الاجرابه فرموده مدیریت شرکت تربیت و توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایش مالی در منطقه می باشد واحد اداری مالی و معاونت پژوهش گروه شرکتهای حسابداری وخدمات مالی رازعدد نظر خود را به جذب کاراموز (دانشجویان و فارغ التحصیلان) رشته های مالی معطوف کرده است .ازین رو انتظارمی رود مراجعه کنندگان محترم طی هماهنگی قبلی در ساعات اداری به دفتر مرکزی مازندران واقع در قائم شهر مراجعه نمایند./