حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

دعوت مدیریت محترم مجموعه رازعدد در همایش ارزیابی برندهای داخلی

بر اساس ابلاغیه ارسال شده از مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی کشور (تنها مرجع ارزیابی برندهای داخلی)برای اولین بار درششم اردیبهشت سال 97این رویداد بزرگ جهانی در ایران وتوسط مرکز مطالعات راهبردی کشور با محوریت تقدیر از مدیران کارامد برگزار می شود که حضورمحترم جناب غفاری چراتی در این گردهمایی گامی در جهت موفقیت مجموعه رازعدد می باشد . به امید موفقیت تمام مدیران توانمند ایران عزیزمان