حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

افشای اطلاعات اشخاص وابسته تحلیل کردن صورت مالی
ترکیبهای تجاری تسعیر ارز
حسابداری اجاره ها حسابداری پیمانهای بلندمدت
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته حسابداری سرمایه گذاریها
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت حسابداری مخارج تامین مالی
حسابداری مشارکتهای خاص دارائیهای ثابت مشهود
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده دارائیهای نامشهود
درآمد عملیاتی ذخایر، دارائیهای و بدهیهای احتمالی
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه سود هر سهم
صورت جریان وجوه نقد صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری درواحدهای تجاری فرعی
طرحهای مزایای بازنشستگی فعالیتهای بیمه عمومی
فعالیتهای ساخت املاک فعالیتهای کشاورزی
کاهش ارزش دارائیها گزارش عملکرد مالی
گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف گزارشگری مالی میان دوره ای
گزارشگری واحدهای‌ تجاری قبل از بهره ‌برداری موجودی کالا
نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری نحوه ارائه صورتهای مالی