حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

با استعلام بین المللی آلمان TCKIT ‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه : گواهینامه

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین امکان صدور می باشد.