حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

انگلستان با استعلام بین المللی TUV ‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه : گواهینامه

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، صدورگواهینامه امکان پذیر می باشد.