حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

نرم افزار یکپارچه الماس

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری مالی الماس

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی الماس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2270000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش وتحلیل نرم افزار جامع حقوق و دستمزد الماس

دوره آموزش نرم افزار جامع حقوق و دستمزد الماس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2650000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع انبارالماس

دوره آموزش نرم افزار جامع انبار الماس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2760000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع بازرگانی الماس (خرید ، فروش)

دوره آموزش نرم افزار جامع بازرگانی الماس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

33

11

2480000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار یکپارچه تولیدی الماس (بهای تمام شده)

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه صنعتی الماس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

51

17

3740000

تسلط به اصول یک حسابداری . صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار یکپارچه خزانه داری الماس

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه خزانه داری الماس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2710000

تسلط به نرم افزار حسابداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./