حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

نرم افزارجامع مالی آرتــــــــا

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار یکپارچه مالی مقدماتی آرتــــا

 

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه مالی مقدماتی آرتـــا

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

24

8

2000000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار یکپارچه مالی صنعتی پیشرفته آرتـــا

 

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه مالی صنعتی پیشرفته آرتـــا

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال)

پیشنیاز دوره

33

11

2500000

تسلط به اصول یک حسابداری . صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش شروع می شود ./