حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

 

نرم افزار یکپارچه برلیان

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری مالی برلیان

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی برلیان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2320000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حقوق و دستمزد برلیان

دوره آموزش نرم افزار جامع حقوق و دستمزد برلیان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2940000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع انبار برلیان

دوره آموزش نرم افزار جامع انبار برلیان

مدت دوره(ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2900000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع بازرگانی برلیان (خرید ، فروش)

دوره آموزش نرم افزار جامع بازرگانی برلیان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

33

11

2410000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار یکپارچه تولیدی برلیان (بهای تمام شده)

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه صنعتی برلیان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

51

17

3790000

تسلط به اصول یک حسابداری . صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار خزانه داری برلیان

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه خزانه داری برلیان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2790000

تسلط به نرم افزار حسابداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./