حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

استرالیا با استعلام بین المللی eQual ‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه : گواهینامه

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، صدور گواهینامه امکان پذیر می باشد