حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

 

نرم افزار مالی هـــــــلــــــو

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع مالی هـــــلـــو )کلیه مرتبه ها(

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی هــــــلــــو)کلیه مرتبه ها(

مدت دوره(ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

18

6

رایگان

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود وجهت آموزش نرم افزار هلو شهریه ای از کاربر دریافت نمی شود و بصورت رایگان می تواند ثبت نام و با کسب حدنصاب نمره قبولی گواهی نامه کاربری سیستم صادر میشود .