حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

نــرم افزار جــــامـــع کارمــــا) جـادوی فـکـر)

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری مالی کـارمـا

دوره آموزش نرم افزار جامع حسابداری مالی کــارمــا

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2800000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حقوق و دستمزد کــارمــا

دوره آموزش نرم افزار جامع حقوق و دستمزد کــارمــا

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

3660000

تسلط به نرم افزار جامع حسابداری مالی

وتوضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزاریکپارچه انبار کــــارمـــا

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه انبار کــارمــا

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

3560000

تسلط به نرم افزار جامع حسابداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری امـــوال کـــارمــا

دوره آموزش نرم افزار جامع حسابداری امــوال کــارمــا

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

27

9

2200000

تسلط به اصول یک و دو )سرفصل اموال حسابداری)

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع بازرگانی کـــارمـــا (خرید ، فروش)

دوره آموزش نرم افزار جامع بازرگانی کــارمــا

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2440000

تسلط به اصول حسابداری )سرفصل خرید و فروش(

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع مالی فروشگاهی کــــارمـــا

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی فروشگاهی کــارمــا

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2170000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار یکپارچه مالی تولیدی کـــارمـــا (بهای تمام شده)

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه مالی صنعتی کــارمــا

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

51

17

4000000

تسلط به اصول یک حسابداری و حسابداری صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار اتوماسیون اداری کـــارمـــا

دوره آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری کارما

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

24

8

1870000

تسلط به اصول و مفاهیم مکاتبات اداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار خزانه داری کـــارمـــا

دوره آموزش نرم افزار خزانه داری کارما

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2750000

تسلط به نرم افزار حسابداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./