حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

نرم افزار جامع مالی نیکان

نرم افزار جامع مالی نیکان

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع مالی نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
30 10 3280000 تسلط به اصول یک حسابداری
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود
دوره آموزش و تحلیل نرم افزار خزانه داری نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
30 10 3070000 تسلط به نرم افزار حسابداری مالی
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود
دوره آموزش و تحلیل نرم افزار حقوق و دستمزد نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
48 12 4000000 تسلط به حسابداری صنعتی
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود
دوره آموزش و تحلیل نرم افزار انبار نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
48 12 4000000 تسلط به نرم افزار حسابداری مالی
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود
دوره آموزش و تحلیل نرم افزار فروش نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
27 9 2960000 تسلط به نرم افزار حسابداری مالی
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود
دوره آموزش و تحلیل نرم افزار گزارش ساز (صورت مالی) نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
30 10 2700000 تسلط به نرم افزار حسابداری مالی
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود
دوره آموزش و تحلیل نرم افزار بهای تمام شده نیکان
مدت دوره (ساعت) تعداد جلسه شهریه (ریال) پیشنیاز دوره
51 17 4000000 تسلط به اصول یک حسابداری و حسابداری صنعتی
توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود