حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

نرم افزار یکپارچه سایانپرداز

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری مالی سایان

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی سایان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2500000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حقوق و دستمزد سایان

دوره آموزش نرم افزار جامع حقوق و دستمزد سایان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

3100000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع انبارسایان

دوره آموزش نرم افزار جامع انبار سایان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2900000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع بازرگانی سایان )خرید و فروش(

دوره آموزش نرم افزار جامع بازرگانی سایان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

33

11

2800000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه تولیدی سایان)بهای تمام شده(

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه صنعتی سایان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

51

17

3700000

تسلط به اصول یک حسابداری . صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه خزانه داری سایان

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه خزانه داری سایان

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2700000

تسلط به نرم فزار حسابداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./