حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

نرم افزار یکپارچه مالی صنعتی بازرگانی ســـپــیـدار همکاران ســیــستـم

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری مالی سپیدار سیستم

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی سپیدار سیستم

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

 30

 10

2270000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزاریکپارچه تولیدی سپیدار سیستم (بهای تمام شده)

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه صنعتی سپیدار سیستم

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2500000

تسلط به اصول یک حسابداری . صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزاریکپارچه بازرگانی سپیدار سیستم (خرید ، فروش)

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه بازرگانی سپیدار سیستم

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

33

11

2460000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./