حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

 

نرم افزار یکپارچه تندیس

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حسابداری مالی تندیس

دوره آموزش نرم افزار جامع مالی تندیس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2750000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع حقوق و دستمزد تندیس

دوره آموزش نرم افزار جامع حقوق و دستمزد تندیس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

3300000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع انبارتندیس

دوره آموزش نرم افزار جامع انبار تندیس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

48

12

2950000

تسلط به اصول یک حسابداری .صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش و تحلیل نرم افزار جامع بازرگانی تندیس )خرید و فروش(

دوره آموزش نرم افزار جامع بازرگانی تندیس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

33

11

2500000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه تولیدی تندیس)بهای تمام شده(

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه صنعتی تندیس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه)ریال(

پیشنیاز دوره

51

17

3790000

تسلط به اصول یک حسابداری . صنعتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./

 

 

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه خزانه دری تندیس

دوره آموزش نرم افزار یکپارچه خزانه داری تندیس

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2700000

تسلط به نرم افزارحسابداری مالی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش نرم افزارشروع می شود ./