حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

ارائـه خـدمات ارزیابی ، اجرا ، پـیاده سازی و حسابـداری شرکـتهای دولتی و غـیردولتی

تـحریر دفاتر قانونی و صـورتهای مـالی اساسی در چارچوب مقررات قانونی جاری کشور

انجام کـلیه امورات بازرگانی ، تجاری ، خدماتی و پیمانکاری خـدمات اداری و پـشتـیبانی

 تنظـیم اظـهارنامه های مالیاتی عملکرد ، ارزش افـزوده و سـودوزیان سالیانه شرکتهای خصوصی و دولتی

تــحلیـل سیستماتیک ریسک و بازده جهت سرمایه گذاری در بـازارهای سـرمایه گـذاری داخلی ، خـارجی

طـراحی ،نصـب ، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نـرم افزاری جامع مالی متناسب با نیازسنجی واحدها

تـربیت،آمـوزش افـراد متعهد جـهـت تامـین نـیروی انسانی گرایـش مالی از طریق برنامه مداوم آمـوزشی

هـمکاری با نهادها ، دانشگاهها و مـراکزآموزشی درزمینه جذب کاراموز برای امورحسابداری و حـسابرسی

آموزش کلیه سطوح نـرم افزارهای مالی با صـدور گواهینامه مـعتبر برای کاربران مرتبط و غیر مرتبط گرایش مـالی

آموزش مجازی رشته های مالی  به انضمام صدور گواهینامه های بین المللی از اروپا و امریکا به جهت عضویت در آکادمی های معتبر علمی و ارتقاء شغلی

صفحه ای وجود ندارد!