حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

ارائه مشـاوره مالیاتی در رابطه بـا مـالیات عملکرد شرکتها ، مالیاتهای تکلیفی و همچنین مــالیات بر ارزش افـزوده 

پیگـیـری و اسـترداد اضـافه پـرداخـت (طلب) مالـیات شرکتـهـا(پیش پرداختهای مـالیاتی) از سـازمـان امور مالیاتی

تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی به منظور احقاق حقوق مالیاتی شرکتها و حضور مدیران موسسه در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر ارکان عالی رسیدگی کننده

ارائه مشاوره مالی در رابطه با طراحی یا بهینه سازی سیستمهای مالی و تهیه و تدوین کنترلـهای داخلی و همچنین آئین نامه ها و دستورالعملهای مـالی مورد نیاز شـرکتها

صفحه ای وجود ندارد!