حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

سایر خدمات پژوهشی ، آموزشی

 

تنظیم و طراحی نرم افزار های جامع مالی برای واحد های صنعتی . خدماتی . بازرگانی

براورد هزینه : متناسب با سفارش طراحی نرم افزار و حجم کار

 

دوره آموزش و تحلیل اصول و مفاهیم حسابداری تکمیلی دانشگاهی

دوره آموزش اصول و مفاهیم حسابداری

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

45

15

3000000

ندارد

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش شروع می شود ./

 

دوره کاربرد اکسل مقدماتی در حسابداری

دوره آموزش کاربرد اکسل مقدماتی درحسابداری

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

27

9

2000000

ندارد

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش کاربرد اکسل پیشرفته ویژه کارشناسان مالی و حسابرسان

دوره آموزش کاربرد اکسل پیشرفته ویژه کارشناسان مالی و حسابرس

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

30

10

2500000

تسلط به اکسل مقدماتی

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری نرم افزار شروع می شود ./

 

دوره آموزش حسابداری صنعتی تکمیلی دانشگاهی

دوره آموزش حسابداری صنعتی تکمیلی

مدت دوره(ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

45

15

3000000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش شروع می شود ./

 

دوره آموزش تحریر دفاتر قانونی )دفتر روزنامه - دفتر کل(

 

دوره آموزش تحریر دفاتر قانونی )دفتر روزنامه - دفتر کل(

مدت دوره)ساعت(

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

10

5

1000000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش شروع می شود ./

 

دوره آموزش تکمیل لیست حقوق و دستمزد و بیمه ، محاسبات

دوره آموزش تکمیل لیست حقوق و دستمزد و بیمه ، محاسبات

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال)

پیشنیاز دوره

15

5

1000000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش شروع می شود ./

 

دوره آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی وگزارش فصلی ارزش افزوده )بصورت ا لکترونیکی(

دوره آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی و گزارش فصلی ارزش افزوده)بصورت ا لکترونیکی)

مدت دوره)ساعت)

تعداد جلسه

شهریه )ریال(

پیشنیاز دوره

15

5

1000000

تسلط به اصول یک حسابداری

توضیح اینکه مطابق با ساعات و روز درخواستی کاربر تحلیل و فراگیری دوره آموزش شروع می شود ./

 

مشاوره در تهیه و تنظیم پروپوزا ل . پایان نامه های گرایشات مالی و پروژه های دانشگاهی

براورد هزینه : رایگان

 

مشاوره اخذ و چگونگی انواع نمایندگی های بیمه و کارگزاری بورس و امورات خرید وفروش سهام

براورد هزینه : رایگان

 

مشاوره و تهیه و تنظیم طر ح توجیهی جهت احداث و توسعه واحدهای صنعتی

براورد هزینه : متناسب با نوع واحد مربوطه و حجم پروژه )توافقی(